Lại chuyện ngân hàng…

Chuyển nhầm tài khoản là rất vất :))

Xét thấy việc triển khai đề án tái cơ cấu & sáp nhập hệ thống ngân hàng là rất cấp thiết, để tránh tình trạng phải dùng nhiều thẻ, nhiều tài khoản & xử lý nhầm lẫn nhiêu khê như này :))